Υλικό

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

Ο Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς θα περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και εκπαιδευτικό υλικό και θα υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς στην προώθηση της συμμετοχής των κοριτσιών σε δραστηριότητες STEAM και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στα ακόλουθα βήματα:

1. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας επιτροπής σε κάθε χώρα, η οποία θα συμμετάσχει ενεργά σε διάφορες φάσεις του έργου.

2. Θα δοθούν οδηγίες για την πραγματοποίηση ερευνητικής μελέτης στον τομέα STEAM και τη συμμετοχή των γυναικών σε κάθε χώρα.

3. Στη συνέχεια και προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία του Οδηγού για Εκπαιδευτικούς, κάθε εταίρος θα διεξάγει ομάδες εστίασης (focus group) με εμπειρογνώμονες στο πεδίο STEAM.

4. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν και κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος να αναπτύξει διαφορετικά μέρη του Οδηγού για Εκπαιδευτικούς.